مناقصه احداث آزمايشگاه ديلم واقع در شهرستان ديلم

تاریخ نامه: 17 آذر 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد،  مناقصه احداث آزمايشگاه ديلم واقع در شهرستان ديلم را برگزار نمايد؛ لذا از کليه پيمانکاران داراي شرکت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ابنيه ساختمان دعوت به عمل مي‌آيد،  وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه  به آدرس: بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از اسناد و نقشه را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

احداث آزمايشگاه ديلم

ديلم

ساختمان:

291.67 متر مربع

72.608.979

ريال

ساختمان:

3.760.032.759

ريال

پياده رو:

100.55 متر مربع

پياده رو:

287.342.321

ريال

سبتيک:

 30 متر مکعب

جمع کل:

4.121.795.892

ریال

 

محل  و تاريخ توزيع اسنادمناقصه: دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 14/9/94 لغايت 18/9/94 ساعت 14:45

مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 19/9/94 لغايت 28/9/94 تا ساعت 14:30

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي.

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 29/9/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين شده ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه را هم به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکي و هم به صورت فيش واريزي به حساب 5392894414 بانک ملت دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     آزمایشگاه     شهرستان.دیلم    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >